Enova

Enova, czyli jak usprawnić biznes

System ERP (z ang. planowanie zasobów przedsiębiorstwa) Enova łączy w sobie program księgowy z szeregiem zintegrowanych modułów do zarządzania firmą. Otwarta architektura oprogramowania sprawia, że można ją rozbudowywać stosownie do rosnących potrzeb użytkowników. Dzięki temu w przypadku dynamicznego rozwoju przedsiębiorstwa zamiast kosztownej wymiany systemu należy jedynie rozszerzyć funkcjonalności. Elastyczność programu Enova wynika również z szerokich możliwości dostosowywania jego działania i obsługi na etapie wdrożenia, a także już w trakcje eksploatacji. System przygotowany został przy użyciu najnowszej generacji narzędzi programistycznych Microsoft.NET oraz Visual Studio.Net i współpracuje z bazami danych Microsoft SQL Server i MySQL, a także z aplikacjami wchodzącymi w skład popularnego pakietu biurowego MS Office. Za rozwój oprogramowania i jego stałą aktualizację odpowiada krakowska firma Soneta Sp. z o.o. Jej zespół składa się z jednych z najbardziej doświadczonych specjalistów w Polsce, którzy zajmują się tworzeniem profesjonalnych narzędzi informatycznych dla biznesu od ponad lat.

Moduł Handel umożliwia wystawianie dokumentów sprzedaży, zakupy, ofert, zamówień i obsługi magazynu. Podstawowe funkcje modułu obejmują:

 • tworzenie kart towarowych i usługowych;
 • definiowanie cen i tworzenie cenników;
 • przechowywanie informacji o kontrahentach, bankach, urzędach;
 • wystawianie dokumentów handlowych i magazynowych.

Moduł jest zintegrowany z Ewidencją Środków Pieniężnych, uzupełniającą funkcjonalność w zakresie rozliczeń z kontrahentami, a także z Ewidencją Dokumentów i Rejestrem VAT.

Więcej o Module Handel»

Moduł Kadry i Płace systemu ERP Enova skutecznie wspomaga zarządzanie zasobami ludzkimi w firmach zatrudniających od kilkudziesięciu do kilku tysięcy pracowników. Aplikacja spełnia wszystkie wymagania polskiego ustawodawstwa w zakresie ewidencji danych kadrowych, naliczania wynagrodzeń, zasiłków chorobowych, podatków oraz składek ZUS.

Odpowiednia parametryzacja systemu gwarantuje łatwość jego przystosowania do zmieniających się przepisów i w większości przypadków może być realizowana samodzielnie przez użytkownika programu. System gwarantuje dozwoloną prawem pracy swobodę w definiowaniu harmonogramów czasu pracy i składników wynagrodzenia. Możliwe są również rozliczenia wielowalutowe.

Aplikacja współpracuje z Programem Płatnika (bez potrzeby dodatkowej konfiguracji) i dowolnymi czytnikami – rejestratorami czasu pracy (RCP). Gwarantuje również pełną kompatybilność z programami pakietu MS Office (Word, Excel). Integracja ta dotyczy zarówno standardowych wydruków (umowa o pracę, wypowiedzenie, świadectwo pracy), jak i zestawień przygotowywanych bezpośrednio przez użytkownika. Wbudowany język raportów pozwala na tworzenie zaawansowanych wydruków.

Więcej o Module Kadry i Płace»

Moduł Księga Handlowa przeznaczona jest do ewidencjonowania dokumentów, księgowania, a także sporządzania deklaracji oraz sprawozdań bieżących i okresowych. Do podstawowych funkcji aplikacji zaliczają się:

 • dziennik z możliwością wydzielania sub-dzienników;
 • ewidencja VAT zakupu i sprzedaży;
 • ewidencja dokumentów, które nie są fakturami VAT (raporty kasowe, wyciągi bankowe, dokumenty importowe, listy płac, memoriały);
 • zestawienia sald i obrotów;
 • rozliczenia z kontrahentami.

Program pozwala na ewidencję rozrachunków walutowych wraz z tabelą kursów oraz automatycznym naliczaniem i ewidencjonowaniem różnic kursowych, zarówno bieżących, jak i statystycznych (na koniec roku). System zawiera szereg dokumentów związanych z rozrachunkami z kontrahentami typu: noty odsetkowe, ponaglenia zapłaty, potwierdzenia salda, przelewy (w tym przelewy elektroniczne). W oparciu o wprowadzone do programu dokumenty oraz dekrety automatycznie sporządzane są i drukowane deklaracje dochodowe oraz deklaracja VAT – 7. System filtrów definiowanych dowolnie przez użytkownika daje nieograniczone możliwości w zakresie sporządzania zestawień i pozyskiwania informacji istotnej dla użytkownika w dowolnym momencie roku obrachunkowego.

Księgowość w systemie Enova reprezentuje nową generację pracującego w środowisku Windows oprogramowania do prowadzenia księgowości uproszczonej. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom program jest bardzo elastyczny – daje możliwość samodzielnego modyfikowania i dostosowywania funkcjonalności do potrzeb użytkowników. Oprócz funkcji opartych o ogólne zasady prowadzenia księgowości w ramach aplikacji dostępnych jest szereg modułów związanych z automatyzacją ewidencjonowania dokumentów, ewidencją powtarzanych dokumentów oraz operacji gospodarczych.

Program przygotowany został z myślą o przedsiębiorstwach prowadzących księgowość opartą o plan kont. Konfigurowalność systemu gwarantuje, że jest on otwarty na wiele sugestii operatora. To ergonomiczne i nowoczesne narzędzie dla księgowych, które ma im usprawnić codzienną pracę, a także zamykanie miesiąca i roku obrachunkowego.

Więcej o Module Księga Handlowa»

Moduł Księga Inwentarzowa pozwala na pełną rejestrację zdarzeń związanych ze środkami trwałymi. Moduł generuje zarówno aktualny plan amortyzacji, jak i plan amortyzacji na dowolny dzień. Oprócz środków trwałych program ewidencjonuje wartości niematerialne i prawne oraz wyposażenie (obiekty o wartości niewystarczającej do uznania ich za środek trwały), które zaliczane są w poczet kosztów bez konieczności ich amortyzowania.

Program obsługuje liniową, degresywną i jednorazową amortyzację oraz pozwala na ewidencję środków trwałych niepodlegających amortyzacji. Przy zastosowaniu degresywnej metody amortyzacji automatycznie stwierdza, od którego momentu raty amortyzacyjne powinny być liczone za pomocą algorytmu liniowego.

Aplikacja pozwala również na prowadzenie terminarza zdarzeń związanych ze środkami trwałymi, takich jak przeglądy, legalizacje czy wyceny. Moduł umożliwia też ewidencję zestawów środków trwałych. Kolejnym jego atutem jest możliwość rozpoczęcia w dowolnym momencie roku (wprowadzenie danych i sukcesywne wyznaczanie umorzeń od dowolnej daty w przeszłości lub wprowadzanie niezbędnych danych opisujących obecny stan środka trwałego i rozpoczęcie umarzania od chwili obecnej). Oprócz tego funkcjonalność Księgi Inwentarzowej obejmuje m.in.:

 • dowolne ustawienia lat obrachunkowych;
 • pełen dostęp do odpisów i przeszacowań w ujęciu historycznym;
 • automatyczne obliczanie nowych wartości odpisów amortyzacyjnych w przypadku: sprzedaży, likwidacji (także częściowej), przekazania lub zmiany wartości środków trwałych;
 • inwentaryzację środków trwałych; rozliczanie ulg inwestycyjnych.

Więcej o Module Księga Inwentarzowa»

Moduł CRM – funkcjonalność oferowana przez Moduł CRM (z ang. zarządzanie relacjami z klientami) w systemie Enova wykracza poza powszechne rozumienie tego pojęcia. Oprócz rozwiązań typowych, takich jak rejestracja danych o kontrahentach i kontaktach z nimi, moduł zapewnia także obsługę zleceń serwisowych i wypożyczalni. W rozszerzonej wersji złotej pozwala również na definiowanie własnych rodzajów aktywności oraz projektów CRM, co umożliwia dostosowanie działania programu dla potrzeb firmy. Wersja złota udostępnia też funkcję kampanii CRM. Szczególną cechą Enova CRM jest pełna integracja z pozostałymi modułami systemu, które korzystają ze wspólnej bazy klientów. Dużym atutem jest wygodny dostęp do informacji o działaniach w różnych kontekstach – w kartotece kontrahenta można np. obejrzeć listę wszystkich aktywności z nim związanych. Z kolei na liście „Moje zadania” operator może zobaczyć zadania, które zostały mu przydzielone do wykonania oraz te, które przydzielił do wykonania innym.

Więcej o Module CRM

Moduł projekty – moduł służy do planowania i kontroli realizacji budżetów projektów. Zawiera w sobie funkcjonalność modułu CRM bez Serwisu i Wypożyczalni oraz funkcje związane z budżetowaniem projektów:

 • tworzenie budżetu dla projektu;
 • planowanie kwot kosztów i przychodów;
 • prowadzanie korekt;
 • kontrolę kwot zrealizowanych;
 • przypisywanie dokumentów do projektów;
 • tworzenie schematów podziałowych, które umożliwiają automatyzację procesu przypisywania dokumentów do projektów.

Budżet planowany jest w ujęciu wyłącznie wartościowym (koszty i przychody) lub ilościowo-wartościowym (planowanie np. zapotrzebowanie na materiały). Budżetowanie można również realizować w module mieszanym – część pozycji będzie miała planowane wyłącznie wartości, a część wartości i ilości. Moduł pozwala na przypisywanie i śledzenie planów oraz realizacji w okresie, na etap lub narastająco.

Moduł Projekty i Opis Analityczny – oprócz Modułu Projekty dostępna jest również licencja Opis Analityczny, która umożliwia przypisywanie dokumentów do projektów. Oznacza to, że licencje te są przeznaczone:

 • Projekty – dla osób, które będą tworzyć dokumenty, kontrolować ich realizację i tworzyć schematy podziałowe;
 • Opis Analityczny – dla osób, które będą dokonywać kwalifikacji kosztów (opisywać dokumenty), a równocześnie nie potrzebują pełnego dostępu do projektów i szczegółowych informacji o budżecie.

Aby skorzystać z licencji Opis Analityczny, konieczne jest posiadanie dostępu do opisywanych dokumentów. Np. kierownik projektu, który opisuje dokumenty RW, musi posiadać licencję na Moduły Handel oraz Opis Analityczny.

Więcej o Module Projekty i Opis Analityczny

Moduł Księga Podatkowa – moduł zapewnia kompleksową obsługę firmy w zakresie ewidencjonowania dokumentów, księgowania oraz sporządzania deklaracji i sprawozdań bieżących oraz okresowych. Jego podstawowe funkcje, to:

 • zapisy KPiR;
 • ewidencja VAT zakupu i sprzedaży;
 • ewidencja dokumentów, które nie są fakturami VAT;
 • zestawienia;
 • rozliczenia z kontrahentami.

Program umożliwia ewidencję rozrachunków walutowych wraz z tabelą kursów oraz automatycznym naliczaniem i ewidencjonowaniem różnic kursowych, zarówno bieżących, jak i statystycznych (na koniec roku). W ramach aplikacji dostępny jest szereg dokumentów typu: noty odsetkowe, ponaglenia zapłaty, potwierdzenie salda, przelewy (w tym elektroniczne). W oparciu o wprowadzone do programu dokumenty i dekrety automatycznie sporządzane i drukowane są deklaracje dochodowe oraz VAT-7. System filtrów definiowanych przez użytkownika daje nieograniczone możliwości w zakresie przygotowywania zestawień i pozyskiwania informacji istotnej dla użytkownika w dowolnym momencie roku obrachunkowego.

Więcej o Module Księga Podatkowa

Informacje pochodzą z firmy Soneta Sp. z o.o.