Moduł Handel

Moduł Handel umożliwia wystawianie dokumentów sprzedaży, zakupy, ofert, zamówień i obsługi magazynu. Podstawowe funkcje modułu obejmują:

 • tworzenie kart towarowych i usługowych;
 • definiowanie cen i tworzenie cenników;
 • przechowywanie informacji o kontrahentach, bankach, urzędach;
 • wystawianie dokumentów handlowych i magazynowych.

Moduł jest zintegrowany z Ewidencją Środków Pieniężnych, uzupełniającą funkcjonalność w zakresie rozliczeń z kontrahentami, a także z Ewidencją Dokumentów i Rejestrem VAT.

Poniżej w dużym skrócie przedstawiamy poszczególne elementy modułu Handel:

Cennik – karta towaru oprócz danych podstawowych, takich jak:

 • kod;
 • nazwa;
 • stawka VAT;
 • jednostka miary,

zawiera również:

 • listę kodów kreskowych;
 • listę alternatywnych jednostek miary z przelicznikami na jednostkę podstawową;
 • listę zamienników oraz listę stron internetowych z opisem towaru.

Z poziomu karty można wyświetlić listę pozycji dokumentów sprzedaży dotyczących tego towaru. System umożliwia definiowanie wielu rodzajów cen sprzedaży i ustalanie metod ich wyliczania w oparciu o inny rodzaj ceny.

Kontrahenci, urzędy i banki – karta kontrahenta zawiera:

 • podstawowe dane teleadresowe;
 • warunki handlowe (forma, termin płatności, rabat ogólny, limit kredytowy)

oraz szereg innych informacji, a w szczególności:

 • listę rachunków bankowych;
 • osób kontaktowych.

Z poziomu karty użytkownik może przeglądać listę dokumentów związanych z kontrahentem, ewidencję rozliczeń oraz indywidualny cennik.

Magazyn – program standardowo umożliwia wystawianie dokumentów:

 • wydania i przyjęcia towaru (WZ, PZ, WP, RW);
 • przesunięcia międzymagazynowego (MM);
 • korekty powyższych dokumentów.

Dokumenty WZ i PZ można wystawiać ręcznie, a następnie przekształcać do faktur, mogą też powstawać automatycznie podczas wystawiania dokumentów handlowych. System prowadzi ewidencję ilościowo-wartościową magazynu według wybranej metody rozliczania (standard FIFO). W ramach inwentaryzacji generowane są dokumenty rejestrujące rozchód niedoborów i przyjęcie nadwyżek. System obsługuje wiele magazynów.

Zakup – standardowo aplikacja pozwala wystawiać:

 • faktury zakupu;
 • faktury korygujące (ilościowe i wartościowe);
 • faktury zaliczkowe;
 • zamówienia;
 • oferty.

Rejestrując nabycie wewnątrzwspólnotowe, można wystawić fakturę wewnętrzną naliczającą VAT należny.

Sprzedaż – aplikacja służy do wystawiania m.in.:

 • faktur VAT;
 • paragonów;
 • faktur do paragonu;
 • faktur korygujących (ilościowych i wartościowych);
 • faktur proforma;
 • faktur zaliczkowych.

Dokumenty mogą być wystawiane w różnych walutach przy wykorzystaniu definiowalnych tabel kursowych. System umożliwia pobieranie on-line tabeli kursów średnich NBP. Płatności dokumentu można podzielić ze względu na formy, terminy, a nawet płatników. Sposób numeracji dokumentów jest definiowany przez użytkownika i może być inny dla każdego typu dokumentu. System zapewnia kontrolę limitu kredytowego kontrahenta i umożliwia blokowanie sprzedaży w przypadku jego przekroczenia. Podczas wystawiania dokumentu sprzedaży można od razu rejestrować zapłatę.

Cechy – system pozwala na rozszerzenie zakresu przechowywanych informacji o towarach, kontrahentach, dokumentach itp. poprzez rozbudowany mechanizm definiowania cech. Cechy służą również do grupowania towarów i kontrahentów. Można tworzyć wielopoziomowe, niezależne od siebie podziały.

Zamówienia i oferty – moduł handel umożliwia wystawianie zamówień i ofert, co pozwala na pełne obsłużenie procesu sprzedaży i zakupu od złożenia oferty po wystawienie faktury i zapłatę. Zamówienia od odbiorców mogą rezerwować towar w magazynie.

Generowanie zamówień od dostawcy – użytkownik może przygotować zamówienie do dostawcy na podstawie danych dostępnych w systemie, takich jak:

 • stan towaru,;
 • ilość minimalna;
 • ilość zamówiona;
 • ilość sprzedana w wybranym okresie itp.

Elementy zarządzania łańcuchem dostaw – zamówienia od odbiorcy mogą być ściśle powiązane z zamówieniami do dostawcy. Przy takim powiązaniu zamówienie od odbiorcy może być realizowane tylko przez sprzedaż towaru przyjętego na podstawie powiązanego zamówienia do dostawcy.

Umowy i faktury cykliczne – system umożliwia zarejestrowanie umowy na stałą dostawę lub wykonywanie usługi z okresowym fakturowaniem. Na podstawie takiej umowy można wystawiać dokumenty sprzedaży zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Kaucje – aplikacja pozwala na wystawianie dokumentów kaucji, najczęściej stosowanych do ewidencjonowania obrotu opakowaniami zwrotnymi. Do każdego towaru można przypisać schemat wyliczania liczby opakowań w zależności od ilości towaru. Dokument kaucji jest wtedy wystawiany automatycznie podczas tworzenia dokumentu sprzedaży/zakupu. Dokumenty wydania i przyjęcia opakowań rozliczają się automatycznie ilościowo z odpowiednimi dokumentami zwrotu.

Deklaracja Intrastat – na podstawie wystawionych w systemie dokumentów transakcji wewnątrzwspólnotowych można wygenerować deklarację Intrastat, a następnie zapisać ją w postaci pliku zgodnego ze specyfikacją systemu zgłoszeń elektronicznych.

Ewidencja VAT, Ewidencja Dokumentów, Ewidencja Środków Pieniężnych – wystawiane dokumenty trafiają automatycznie do Rejestru VAT i do Ewidencji Dokumentów, które są źródłem danych dla księgowości. Moduł Handel zawiera również funkcjonalność Ewidencji Środków Pieniężnych.

Raporty i wydruki – moduł Handel generuje szereg raportów oraz zestawień analitycznych, np.:

 • sprzedaż wg kontrahentów;
 • sprzedaż wg towarów i usług;
 • rozliczenie dokumentów sprzedaży;
 • dokumenty wg terminów płatności,;
 • struktura wiekowa należności.

Dokumenty mogą być drukowane w trybie graficznym lub tekstowym (na drukarkach igłowych).

Informacje pochodzą z firmy Soneta Sp. z o.o.