Moduł Księga Handlowa

Moduł Księga Handlowa przeznaczona jest do ewidencjonowania dokumentów, księgowania, a także sporządzania deklaracji oraz sprawozdań bieżących i okresowych. Do podstawowych funkcji aplikacji zaliczają się:

  • dziennik z możliwością wydzielania sub-dzienników;
  • ewidencja VAT zakupu i sprzedaży;
  • ewidencja dokumentów, które nie są fakturami VAT (raporty kasowe, wyciągi bankowe, dokumenty importowe, listy płac, memoriały);
  • zestawienia sald i obrotów;
  • rozliczenia z kontrahentami.

Program pozwala na ewidencję rozrachunków walutowych wraz z tabelą kursów oraz automatycznym naliczaniem i ewidencjonowaniem różnic kursowych, zarówno bieżących, jak i statystycznych (na koniec roku). System zawiera szereg dokumentów związanych z rozrachunkami z kontrahentami typu: noty odsetkowe, ponaglenia zapłaty, potwierdzenia salda, przelewy (w tym przelewy elektroniczne). W oparciu o wprowadzone do programu dokumenty oraz dekrety automatycznie sporządzane są i drukowane deklaracje dochodowe oraz deklaracja VAT – 7. System filtrów definiowanych dowolnie przez użytkownika daje nieograniczone możliwości w zakresie sporządzania zestawień i pozyskiwania informacji istotnej dla użytkownika w dowolnym momencie roku obrachunkowego.

Księgowość w systemie Enova reprezentuje nową generację pracującego w środowisku Windows oprogramowania do prowadzenia księgowości uproszczonej. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom program jest bardzo elastyczny – daje możliwość samodzielnego modyfikowania i dostosowywania funkcjonalności do potrzeb użytkowników. Oprócz funkcji opartych o ogólne zasady prowadzenia księgowości w ramach aplikacji dostępnych jest szereg modułów związanych z automatyzacją ewidencjonowania dokumentów, ewidencją powtarzanych dokumentów oraz operacji gospodarczych.

Program przygotowany został z myślą o przedsiębiorstwach prowadzących księgowość opartą o plan kont. Konfigurowalność systemu gwarantuje, że jest on otwarty na wiele sugestii operatora. To ergonomiczne i nowoczesne narzędzie dla księgowych, które ma im usprawnić codzienną pracę, a także zamykanie miesiąca i roku obrachunkowego.

Ewidencja VAT – szczególną formą rejestracji dokumentów jest przejrzysta ewidencja VAT zakupów i sprzedaży. Na podstawie gromadzonych dokumentów system automatycznie sporządza miesięczną lub kwartalną deklarację VAT-7. Ewidencja VAT pozwala rozliczać VAT metodą kasową i memoriałową, a także uwzględnia szczególne przypadki powstawania obowiązku podatkowego.

Ewidencja Środków Pieniężnych – aplikacja służy m.in. do ewidencji wyciągów bankowych oraz wystawiania i drukowania kwitów KP i KW, na podstawie których sporządzany jest raport kasowy. Rozliczenia pomagają na bieżąco śledzić stan rozrachunków z kontrahentami (zobowiązania i należności). Funkcja wzbogacona została o opcje naliczania odsetek oraz drukowania not odsetkowych, ponagleń zapłaty, potwierdzeń salda i poleceń przelewu (w tym przelewów elektronicznych). Program prowadzi również ewidencję rozrachunków walutowych wraz z tabelą kursów i automatyczną ewidencją różnic kursowych bieżących i statystycznych na koniec roku.

Ewidencja dokumentów – oprócz funkcji opisanych w specyfikacji modułu Księga Podatkowa aplikacja umożliwia automatyczne przeksięgowanie dokumentów do dziennika.

Zestawienie sald i obrotów – program umożliwia sporządzanie zestawień sald i obrotów, przeglądanie sald i obrotów kont syntetycznych i analitycznych oraz zapisów na kontach za dowolny okres. Przy wyliczaniu stanów kont uwzględniane mogą być (na życzenie klienta) zapisy dokonywane w buforze dziennika księgowań.

Dziennik, bufor księgowań – aplikacja umożliwia prowadzenie zapisów księgowych wg jednego dziennika lub sub-dzienników, które grupują dekrety dokumentów danego typu (np. sprzedaż, wyciągi bankowe itp.). Opisany w specyfikacji modułu Księga Podatkowa bufor księgowań daje również możliwość dokonywania zapisów w wielu okresach sprawozdawczych.

Zestawienia księgowe – moduł pozwala użytkownikowi zdefiniować bilans firmy i inne zestawienia oraz wyliczyć i zaprezentować wyniki działalności.

Schematy księgowe – działanie schematów księgowych polega na automatycznym dekretowaniu wszystkich dokumentów na podstawie informacji takich jak: kwota, data, kontrahent oraz opis analityczny. Schematy księgowań są budowane przez użytkowników w oparciu o plan kont. Wraz z systemem parametrów kontrolujących poprawność zapisów moduł eliminuje pojawienie się błędów w trakcie księgowania dokumentów.

Enova Analizy MS Excel – arkusz kalkulacyjny „enova-obrotowka.xls” to przeznaczone dla wdrożeniowca narzędzie szybkiej i bezproblemowej implementacji analiz księgowych w oparciu o moduł „obrotówka”. Umożliwia ono łatwe tworzenie arkuszy przez głównych księgowych i analityków, którzy sami wiedzą, jakie zestawienia są im potrzebne, a jednocześnie dysponują zaledwie podstawowym know-how w zakresie projektowania arkuszy kalkulacyjnych. Księga Handlowa systemu została wyposażona w bibliotekę, która po zainstalowaniu dodatku udostępnia jej dane Microsoft Excel z planu kont programu Enova. Dzięki temu można konstruować bardzo zaawansowane zestawienia księgowe, które podlegają dynamicznemu uaktualnianiu z bazy danych Enova. Moduł wymaga odpowiedniej licencji.

Informacje pochodzą z firmy Soneta Sp. z o.o.