Moduł Kadry i Płace

Moduł Kadry i Płace systemu ERP Enova skutecznie wspomaga zarządzanie zasobami ludzkimi w firmach zatrudniających od kilkudziesięciu do kilku tysięcy pracowników. Aplikacja spełnia wszystkie wymagania polskiego ustawodawstwa w zakresie ewidencji danych kadrowych, naliczania wynagrodzeń, zasiłków chorobowych, podatków oraz składek ZUS.

Odpowiednia parametryzacja systemu gwarantuje łatwość jego przystosowania do zmieniających się przepisów i w większości przypadków może być realizowana samodzielnie przez użytkownika programu. System gwarantuje dozwoloną prawem pracy swobodę w definiowaniu harmonogramów czasu pracy i składników wynagrodzenia. Możliwe są również rozliczenia wielowalutowe.

Aplikacja współpracuje z Programem Płatnika (bez potrzeby dodatkowej konfiguracji) i dowolnymi czytnikami – rejestratorami czasu pracy (RCP). Gwarantuje również pełną kompatybilność z programami pakietu MS Office (Word, Excel). Integracja ta dotyczy zarówno standardowych wydruków (umowa o pracę, wypowiedzenie, świadectwo pracy), jak i zestawień przygotowywanych bezpośrednio przez użytkownika. Wbudowany język raportów pozwala na tworzenie zaawansowanych wydruków.

Kadry – rozbudowana ewidencja osobowa w ramach modułu Kadry pozwala na zapisanie informacji takich jak:

 • dane personalne pracowników lub zleceniobiorców;
 • dane o członkach ich rodzin;
 • zasady wynagradzania (wynagrodzenie w stawce godzinowej lub miesięcznej, akord i prowizja, zawarte umowy cywilno-prawne);
 • indywidualne ustawienia obowiązkowych i dobrowolnych ubezpieczeń społecznych oraz zdrowotnych;
 • dane podatkowe (progi, koszty uzyskania, ulga podatkowa).

Program umożliwia bezkarne usuwanie błędnych rekordów, ale mechanizm „zapisów historycznych” daje możliwość zapamiętywania istotnych modyfikacji – w systemie pozostanie informacja o wcześniejszej zawartości pola oraz dacie aktualizacji zapisu. Program z łatwością odwzorowuje założoną strukturę organizacyjną firmy.

Płace – Moduł Płace służy nie tylko do rozliczania etatów i umów zleceń, lecz także pozwala na udzielanie długoterminowych pożyczek czy zaliczek opodatkowanych i nieopodatkowanych akonto wypłaty. W ramach standardowych funkcji możliwe jest m.in. ustalenie czasu pracy, zsumowania elementów wynagrodzenia czy pomniejszanie wybranego składnika płacowego. Mechanizm cech daje dużą swobodę w definiowaniu składników wynagrodzenia, które mogą zależeć m.in. od czasu pracy, okresu nieobecności lub stażu. Możliwe są także rozliczenia wielowalutowe.

Kalendarze – ergonomiczne kalendarze pozwalają na:

 • definiowanie indywidualnych rozkładów czasu pracy (w tym pracy wielozmianowej);
 • odnotowywanie odstępstw od założonego grafiku (zarówno obecności, jak i nieobecności);
 • bezpośrednią współpracę z automatycznymi rejestratorami czasu pracy (RCP).

Deklaracje – w tym module zebrano wszelkie deklaracje:

 • podatkowe: PIT-4, 11, 8A, 8B, IFT-1;
 • ZUS: zgłoszeniowe ubezpieczonych: ZUA, ZIUA, ZZA, ZWUA, ZCZA, ZCNA;
 • ZUS rozliczeniowe: DRA, RCA, RNA, RZA, RSA.

Można je wyeksportować do Programu Płatnika. Aplikacja oblicza również dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych, przygotowuje deklaracje Wn-d i eksportuje je do programu Sod Offline. Wbudowane raporty ułatwiają sporządzanie deklaracji Z-03, DG-1, Z-06 dla GUS.

System wydruków – definiowalny system umożliwia przygotowanie wydruków w dowolnym układzie w oparciu o dane z programu. Dzięki temu proces sprawozdawczości zostaje uproszczony. Ponadto każdy wydruk może zostać przesłany do programu MS Word, gdzie może podlegać modyfikacjom zgodnie z indywidualnymi potrzebami użytkownika.

ZZL (Zarządzanie Zasobami Ludzkimi) – system Enova zawiera moduł ZZL, który ułatwia zarządzanie personelem zarówno w średniej wielkości firmie, jak i w dużej korporacji. Od strony funkcjonalnej pozwala:

 • usprawnić proces ocen pracowniczych kwartalnych, półrocznych i rocznych;
 • ewidencjonować kursy i szkolenia pracownicze;
 • planować i przeprowadzać cały proces rekrutacyjny, od pozyskiwania CV kandydata aż po jego zatrudnienie.

ZZL usprawnia również analizę zapotrzebowania pracowników na określone stanowiska pracy.

WeBowaEnova – nowa platforma internetowa wspiera politykę personalną w firmie. Dzięki niej pracownicy mogą monitorować czas pracy i wymiar urlopów, ewidencjonować wnioski urlopowe, sprawdzać pasek wypłaty oraz kartę wynagrodzeń pracowniczych itp. Profil kierownika pozwala zatwierdzać wnioski urlopowe pracowników, przeglądać ich dane personalne oraz wprowadzać czas pracy, który zostanie automatycznie zaimportowany do modułu kadrowego.

Informacje pochodzą z firmy Soneta Sp. z o.o.