Moduł Księga Podatkowa

Moduł Księga Podatkowa zapewnia kompleksową obsługę firmy w zakresie ewidencjonowania dokumentów, księgowania oraz sporządzania deklaracji i sprawozdań bieżących oraz okresowych. Jego podstawowe funkcje, to:

  • zapisy KPiR
  • ewidencja VAT zakupu i sprzedaży;
  • ewidencja dokumentów, które nie są fakturami VAT;
  • zestawienia;
  • rozliczenia z kontrahentami.

Program umożliwia ewidencję rozrachunków walutowych wraz z tabelą kursów oraz automatycznym naliczaniem i ewidencjonowaniem różnic kursowych, zarówno bieżących, jak i statystycznych (na koniec roku). W ramach aplikacji dostępny jest szereg dokumentów typu: noty odsetkowe, ponaglenia zapłaty, potwierdzenie salda, przelewy (w tym elektroniczne). W oparciu o wprowadzone do programu dokumenty i dekrety automatycznie sporządzane i drukowane są deklaracje dochodowe oraz VAT-7. System filtrów definiowanych przez użytkownika daje nieograniczone możliwości w zakresie przygotowywania zestawień i pozyskiwania informacji istotnej dla użytkownika w dowolnym momencie roku obrachunkowego.

Zapisy KPiR – aplikacja pozwala na prowadzenie grupowanych wg dokumentów danego typu (np. sprzedaż, zakup) zapisów księgowych w buforze.

Ewidencja dokumentów i Ewidencja VAT – system ewidencjonuje dokumenty, które podlegają księgowaniu, w tym zarówno faktury VAT, jak i memoriały, lista płac, polisy ubezpieczeniowe, dokumenty amortyzacji itp. Szczególną formą rejestracji dokumentów jest przejrzysta ewidencja VAT zakupów i sprzedaży. Na podstawie gromadzonych dokumentów system automatycznie sporządza miesięczną lub kwartalną deklarację VAT-7. Ewidencja VAT pozwala rozliczać VAT metodą kasową i memoriałową, a także uwzględnia szczególne przypadki powstawania obowiązku podatkowego.

Ewidencja Środków Pieniężnych – aplikacja służy m.in. do ewidencji wyciągów bankowych oraz wystawiania id drukowania kwitów KP i KW, na podstawie których sporządzany jest raport kasowy. Rozliczenia pomagają na bieżąco śledzić stan rozrachunków z kontrahentami (zobowiązania i należności). Funkcja wzbogacona została i opcje naliczania odsetek oraz drukowania not odsetkowych, ponagleń zapłaty, potwierdzeń salda i poleceń przelewu (w tym przelewów elektronicznych).

Zestawienia księgowe – pozwalają użytkownikowi obliczyć bilans firmy i przygotować inne zestawienia, a także wyliczać i prezentować wyniki działalności.

Deklaracje – w ramach systemu dokumenty dotyczące zaliczki na podatek dochodowy dla jednego lub wielu właścicieli sporządzane są i drukowane automatycznie.

Matryce – aplikacja zawiera wzorce dokumentów bazujące na informacjach, takich jak: kwota, data, opis oraz numer kolumny księgi. Matryce budowane są przez użytkownika w oparciu o kolumny KPiR.

Bufor księgowań – bufor umożliwia wprowadzanie poprawek jeszcze przed zatwierdzeniem dokumentów lub dekretów. To rodzaj notatnika, w którym ewidencjonujemy dokumenty i zapisy księgowe. Może on mieć kilka stanów, np. dokument wprowadzony czy dokument do wyjaśnienia. Funkcjonalność ta daje gwarancję efektywnego zarządzania wszelkiego rodzaju dokumentami, które wpłynęły do księgowości.

Import dokumentów z zewnątrz księgowości – aplikację rozbudowano o możliwość importu dokumentów z zewnątrz do systemu. Przebiega on na przykład w taki sposób: ma komputerach w firmie klienta biura rachunkowego, która prowadzi sprzedaż, wykonywany jest eksport wybranych danych o pliku o ustalonym formacie (XML, XLS lub TXT), który to plik następnie zostaje przeniesiony do komputera i tam dokonywany jest z niego import danych. Dzięki temu ogranicza się lub nawet całkowicie eliminuje ręczne wprowadzanie do systemu dostarczonych przez klienta dokumentów (np. sprzedaży czy zakupu).

Informacje pochodzą z firmy Soneta Sp. z o.o.